Marion Peters

De promotie

Onder professoren in Groningen

Vlak voor de promotie op 20 maart 2008 bleek dat de promotoren de onderzoeksresultaten hadden doorgespeeld aan een andere promovendus die op hetzelfde onderwerp wilde promoveren. Deze promotoren waren prof. Klaas van Berkel en dr. Hans van Koningsbrugge, de promovendus jonkheer Igor Wladimiroff.

Hieronder meer informatie over deze gang van zaken.

 

Toekenning van de klachten

De klacht van Marion Peters over wetenschappelijk wangedrag is eerst behandeld door een hoorcommissie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG, 26 maart 2009). Hierin hadden zitting: rector magnificus prof. F. Zwarts, decaan prof. G. de Haan en prof. W. Frijhoff. Op 23 juni 2009 volgde hun conclusie.

Een tweede klacht van Marion Peters is door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit ontvankelijk verklaard (8 december 2009). Voor de hoorzitting van het LOWI in het gebouw van de Koninklijke Academie van Wetenschappen op 12 maart 2010 liet de Rijksuniversiteit Groningen zich vertegenwoordigen door twee juristen: A. Wijnsma en A. Korten. De commissie, bestaande uit zeven hoogleraren, werd voorgezeten door prof. C. Schuyt. Hun advies dateert van 23 april 2010.

De conclusie van de hoorcommissie van de RUG en het advies van het LOWI leidden tot het volgende.

  • Uitspraak van de RUG en bevestigd door LOWI: Betreffende de hoofddocent Hans van Koningsbrugge wordt geadviseerd een – niet nader genoemde – sanctie op te leggen ‘wegens onzorgvuldig handelen met betrekking tot zijn functioneren als uw copromotor. […]’: ‘Wij zijn verder met de commissie van mening dat de begeleiding van uw promotie door uw copromotor, dr. Van Koningsbrugge, niet adequaat is geweest.
    [ …] Gelet op het voorgaande is de onderzoekscommissie van mening dat dr. Van Koningsbrugge verweten kan worden onzorgvuldig gehandeld te hebben, door het manuscript van klaagster in december 2006 aan dr. Wladimiroff door te sturen, buiten medeweten en goedkeuring van klaagster om. Op dat moment bevond het proefschrift van dr. Wladimiroff zich in een beginstadium en was het voor dr. Van Koningsbrugge duidelijk dat klaagster niet zou instemmen met het ter inzage geven van haar manuscript.
    Daarnaast heeft Dr. Van Koningsbrugge ten onrechte de indruk gewekt bij klaagster dat hij het promotierecht zou verkrijgen. Voorts heeft de Commissie de indruk gekregen dat dr. Van Koningsbrugge kennelijk verschillende beloften aan klaagster niet is nagekomen. Zo heeft klaagster niet alle microfilms met betrekking tot Nicolaes Witsen en Andreas Winius te zien gekregen, terwijl dr. Wladimiroff hier wel de beschikking over kreeg.’
  • Advies van het LOWI: Prof. Klaas van Berkel heeft als promotor onzorgvuldig gehandeld. Het LOWI is ‘van oordeel dat de onderzoekscommissie en het College van Bestuur [van de RUG] niet gevolgd kunnen worden inzake de in acht genomen zorgvuldigheid in de handelwijze van de promotor. Doordat de promotor zonder toestemming van klaagster het manuscript van het proefschrift van de klaagster aan een medepromovendus [Igor Wladimiroff] ter hand heeft gesteld, op een moment dat dit manuscript nog niet de definitieve staat van openbaarheid had verkregen, dus voortijdig, is hem onzorgvuldigheid in de promotiebegeleiding van klaagster aan te rekenen. Het LOWI adviseert het College van Bestuur de promotor te wijzen op de naar het oordeel van het LOWI beschermde status van een proefschriftmanuscript tot aan het moment van de openbare verdediging en hem te vragen om hier in toekomstige gevallen rekening mee te houden.’
  • Uitspraak van de RUG en advies van het LOWI: Per 1 maart 2010 is ‘uit het oogpunt van procedurele zuiverheid een scheiding aangebracht van een onafhankelijke onderzoekscommissie en besluitvorming door het College van Bestuur. Personen, belast met het onafhankelijk onderzoek inzake schendingen van wetenschappelijke integriteit, dienen niet betrokken te zijn bij de definitieve besluitvorming over dergelijke klachten.’

Persreacties

Dagblad van het Noorden op 12 maart 2010: ‘Professor speelt onderzoek ene promovendus door aan andere‘. (Esther van der Meer).
Overgenomen door Het Parool op 12 maart 2010: ‘Promovenda klaagt prof aan. “Hoogleraar speelde resultaat van twintig jaar onderzoek door”‘.
Parool 12 maart 2010: ‘Professor geeft resultaat Amsterdamse promovenda weg

Voor elke promotie krijgen universiteiten 93.000 euro. Lees het commentaar in NRC-Handelsblad 21-4-2011: ‘De perverse promotiepremie mag wel worden afgeschaft’

Naar boven >>